List vlastníctva: ako získať výpis z katastra nehnuteľností

List vlastníctva: ako získať výpis z katastra nehnuteľností

V dnešnej digitálnej dobe sa stáva čoraz dôležitejším mať prístup k rôznym dokumentom a záznamom z pohodlia svojho domova. Jedným z takýchto dokumentov je výpis z katastra nehnuteľností, ktorý môže byť potrebný pri rôznych právnych úkonoch, ako je predaj alebo kúpa nehnuteľnosti.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako získať tento dôležitý dokument aj zadarmo a čo všetko to obnáša.

Čo je list vlastníctva?

List vlastníctva je oficiálny dokument, ktorý poskytuje podrobné informácie o vlastníckych právach k danej nehnuteľnosti. Obsahuje údaje ako:

 • meno vlastníka
 • parcelné číslo
 • výmeru pozemku
 • druh nehnuteľnosti
 • prípadné ťarchy či obmedzenia

Tento dokument je nevyhnutný pri rôznych právnych úkonoch. Pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti je potrebné mať jasné informácie o tom, kto je aktuálnym vlastníkom a či nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými právnymi bremenami.

Každý list vlastníctva vydaný príslušným štátnym alebo samosprávnym orgánom má rovnakú štruktúru. V hornej časti je uvedené číslo listu vlastníctva, okres, obec a katastrálne územie, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť alebo viac nehnuteľností zapísaných v dokumente. List vlastníctva obsahuje tri časti.

Každá časť sa zameriava na inú oblasť. Spoločne vytvárajú komplexný obraz o nehnuteľnosti a jej aktuálnom stave z hľadiska vlastníckych pomerov.

Majetková podstata

Majetková časť popisuje všetky nehnuteľnosti zaznamenané v liste vlastníctva ich s informáciami.

Pri pozemkoch sú kľúčové údaje:

 • typ parcely (C alebo E)
 • parcelné číslo
 • výmera
 • druh pozemku

Nájdete tu aj informácie o spôsobe využívania pozemku, či ide o spoločnú nehnuteľnosť, ako aj o umiestnení pozemku

Pri stavbách sú dôležité údaje:

 • súpisné číslo
 • parcelné číslo pozemku
 • druh stavby
 • jej popis
 • umiestnenie

Vlastníci a iné oprávnené osoby

Obsahuje mená vlastníkov nehnuteľností uvedených v danom liste vlastníctva a ich osobné údaje

 • meno a priezvisko / obchodné meno
 • dátum narodenia / IČO
 • trvalý pobyt / sídlo
 • spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti -darovacia zmluva, kúpna zmluva, uznesenIE o dedičstve
 • poznámky týkajúce sa skutočností súvisiacich s nehnuteľnosťou
 • číselné vyjadrenie spoluvlastníckeho podielu
 • Vyznačenie plomby

Ťarchy nehnutľnosti

Táto časť informuje, či na danej nehnuteľnosti existujú nejaké ťarchy (napríklad záložné právo alebo vecné bremeno). Ak je táto časť označená ako „bez zápisu„, znamená to, že nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnymi záväzkami.

Kedy je potrebný list vlastníctva?

List vlastníctva je nevyhnutný pri mnohých právnych a administratívnych úkonoch. Väčšinou sa vyžaduje, keď potrebujeme preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti, ako napríklad založenie nehnuteľnosti na hypotekárny úver v banke, hlásenie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, vypracovanie znaleckého posudku pre určenie hodnoty nehnuteľnosti pri jej predaji alebo vyhotovenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Tento dokument však nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Preto, ak plánujete stavať montované domy na kľúč, jednoznačne potrebujete list vlastníctva pre váš pozemok.

List vlastníctva sa uchováva v príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu v okrese, kde sa nachádza nehnuteľnosť, nie v okrese, kde má vlastník alebo spoluvlastníci trvalé bydlisko. Žiadateľovi je k dispozícii iba kópia listu vlastníctva, ktorá sa na požiadanie vydáva ako aktuálny výpis z katastra nehnuteľnosti určený na právne účely alebo ako informatívny dokument.

Kde môžete získať záznam z katastra nehnuteľností?

V prípade, že chcete skontrolovať nehnuteľnosť alebo získať podrobné informácie o vlastníkovi, môžete si vyžiadať on-line výpis z katastra nehnuteľností. Ak potrebujete kópiu listu vlastníctva na právne alebo administratívne účely, musíte požiadať o jej vydanie priamo na príslušnom katastrálnom odbore alebo na pobočke pošty, ktorá taktiež vydáva kópiu listu vlastníctva.

Katastrálny odbor okresného úradu

Katastrálny odbor okresného úradu v okrese, kde sa nachádza daný nehnuteľný majetok, ponúka možnosť získať výpis z listu vlastníctva na počkanie. Potrebné je len uhradiť správny poplatok v sume 12 € a počkať na vyhotovenie kópie listu vlastníctva.

Okrem toho je možné tu získať aj ďalšie potrebné dokumenty, ako napríklad kópiu katastrálnej mapy, ktorá býva súčasťou príloh potrebných pri vykonávaní právnych úkonov.

Slovenská pošta

Slovenská pošta nedávno začala vydávať výpisy z katastra nehnuteľností. Dôvodom je uľahčiť získanie tohto dokumentu pre tých, ktorí žijú vzdialenejšie od miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Vďaka možnosti získať tento dokument na pošte za rovnaký poplatok vo výške 12 €nie je potrebné cestovať na príslušný okresný úrad.

Bezplatný online prístup k evidencii nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností môžete získať aj bezplatne. Túto možnosť poskytuje internetová stránka Kataster Portal, kde môžete získať tento dokument pohodlne z domova, bez nutnosti navštíviť poštu alebo príslušný okresný úrad. Získanie kópie listu vlastníctva nie je spoplatnené, avšak dokument nie je platný pre právne úkony.

Slúži výhradne pre rýchle overenie nehnuteľnosti a jej vlastníckych vzťahov, napríklad pred kúpou nehnuteľného majetku. Portál ponúka aj ďalšie služby, ako je získanie kópie z katastrálnej mapy alebo výpisu z pozemkovej knihy.

Ako nájsť online výpis z listu vlastníctva?

Portál katastra nehnuteľností poskytuje možnosť hľadať list vlastníctva podľa viacerých kritérií. Výsledok vyhľadávania ponúka informatívny prehľad o liste vlastníctva a stave nehnuteľnosti, ktoré sú v ňom zaznamenané.

Zoznam vlastníctva podľa mena

Hlavným kritériom pri vyhľadávaní zoznamu vlastníctva je meno majiteľa nehnuteľnosti. Okrem toho môžu byť do filtra na internetovom portáli zadané aj ďalšie dôležité informácie, ako napríklad obec, katastrálne územie a dátum narodenia. Zobrazený zoznam vlastníctva poskytuje informácie o vlastníkovi a jeho nehnuteľnostiach, ktoré sa aktualizujú každých 24 hodín.

Zoznam vlastníctva podľa vlastníka

Pravidelne aktualizované informácie poskytuje aj zoznam vlastníctva vyhľadávaný podľa vlastníka. Jeho výsledkom je oboznámenie sa so všetkými zoznamami vlastníctva a nehnuteľnosťami v nich zapisanými, ktoré patria do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby.

Vyhľadávanie listu vlastníctva podľa adresy

Vyhľadávanie listu vlastníctva podľa adresy má najväčší význam, ak nepoznáte meno vlastníka, ale adresa nehnuteľnosti vám je známa. Do vyhľadávacieho filtra môžete uviesť obec, ulicu a číslo domu. Informačný systém katastra nehnuteľností vám umožňuje nahliadnutie aj do leteckej mapy, ktorá uľahčí orientáciu pri online vyhľadávaní nehnuteľností.

Zoznam vlastníctva podľa parcely

Na základe čísla parcely je možné zistiť údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti aj bez znalosti ich mien. Vyhľadávanie vám poskytne dostupné informácie o všetkých vlastníkoch danej parcely označenej parcelným číslom. Tento spôsob vyhľadávania plní účel aj v prípade, že je v katastri nehnuteľnosti evidovaných viacero vlastníkov s rovnakým menom.

Vyhľadávanie parcely podľa typu

Kataster nehnuteľností obsahuje 2 typy katastrálnych máp a s tým súvisiace registre parciel. Katastrálne mapy sa navzájom prekrývajú, ale existujú určité rozdiely v zakreslení katastrálnych území a jednotlivých pozemkov v týchto územiach, čo je dôsledkom histórie tvorby máp.

Parcely typu C

Parcely označené ako C-KN majú v katastrálnych mapách presne vyznačené ohraničenie pozemku. Zakreslené parcely zobrazujú súčasný reálny stav a preto sú z právneho hľadiska viac akceptované. Pri niektorých úkonoch sú jediným akceptovaným typom parcely, napríklad pri vybavovaní hypotéky.

Parcely typu E

Tento druh pozemkov má svoj pôvod v Rakúsko-Uhorsku, kde sa zvyklo zapisovať pozemky do pozemkovej knihy pomocou grafických metód. Práva vlastníctva na pozemky označované ako E-KN sú platné aj v súčasnosti. Väčšinou sa jedná o pozemky mimo zastavaného územia obce.

Pri vyhľadávaní podľa parcely sa môže stať, že nenájdeme list vlastníctva. Dôvodom je, že hľadaná parcela nie je evidovaná v liste vlastníctva. V takom prípade je potrebné pozrieť sa do pozemkovej knihy, ktorá sa nachádza na katastrálnom odbore okresného úradu v obvode, kde sa nachádza hľadaná parcela.

Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej forme v informačnom systéme katastra nehnuteľností.

V minulosti sa totiž pozemkové knihy viedli pre každé katastrálne územie samostatne a boli verejné. Zápisy v pozemkovej knihe, najmä tie do roku 1918, sú v rôznych jazykoch, najčastejšie v maďarčine, ale aj v nemčine alebo poľštine. Niektoré zápisy sa nepremietli do súčasnej evidencie nehnuteľností v katastri nehnuteľností.

Najčastejšie nedostatky v liste vlastníctva

V listoch vlastníctva sa často vyskytujú chyby pri vyhľadávaní alebo používaní kópie listu vlastníctva pri vybraných právnych úkonoch. Advokáti potvrdzujú, že najčastejšie sa jedná o chyby v údajoch o nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch. Tieto chyby sa môžu týkať najmä trvalého pobytu alebo priezviska vlastníka, nakoľko každý vlastník je povinný nahlásiť zmenu svojho priezviska alebo trvalého pobytu príslušným inštitúciám.

Ak sa táto povinnosť nesplní, katastrálny úrad nemôže byť informovaný o zmene a bude evidovať pôvodné údaje z prvotného zápisu, ktoré sa môžu s časom líšiť od skutočného stavu. Vlastník má na ohlásenie zmien lehotu 30 dní od ich uskutočnenia. Správa katastra následne zaznamená ohlásené zmeny do listu vlastníctva.

Ako opraviť nezrovnalosti v liste vlastníctva?

V prípade, že majiteľ nehnuteľnosti nájde nesprávne údaje v liste vlastníctva, môže sa obrátiť na katastrálny odbor príslušného okresného úradu a predložiť písomný návrh na opravu chyby podľa katastrálneho zákona.

Katastrálny odbor okresného úradu je povinný opraviť nesprávne údaje katastra nehnuteľností nielen na základe návrhu, ale aj z vlastného postavenia ako orgán štátnej správy, ktorý eviduje a dbá na správnosť všetkých zápisov vykonávaných v katastri.

V praxi sa však toto deje len zriedkavo. Ak však katastrálny odbor okresného úradu zistí dôvod na opravu, vydá rozhodnutie o oprave chyby. Ak dôvod pre opravu nemožno zistiť, rozhodnutím zamietne návrh na opravu alebo v prípade začatého konania toto konanie zastaví.

Výpis z katastra nehnuteľností a kópiu katastrálnej mapy môžete využiť na potrebné účely, vrátane kúpy alebo predaja bytu alebo kúpy pozemku pre nízkoenergetické domy. Dokument má platnosť 3 mesiace od dátumu vydania. Následne je nutné požiadať o nový aktuálny výpis alebo ho získať zdarma online.

Ak máte záujem o lacné domy na predaj, neváhajte si pozrieť našu ponuku novostavieb rodinných domov.